BIO4YOU TIETOSUOJAEHDOT

Bio4You on sitoutunut olemaan henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä luotettava ja Sinun oikeuksiasi kunnioittava kumppani. Siksi olemme laatineet yksityisyyden suojan periaatteet, jotka käsittelevät asiakastietojen keräämistä, käyttöä, julkaisua, välitystä ja säilytystä.

1. MÄÄRITELMÄT

1.1. Tietosubjekti on fyysinen henkilö, josta Bio4You:lla on tietoja tai tiedotus, jolla fyysinen henkilö voidaantunnistaa. Tietosubjekteja ovat esimerkiksi fyysiset Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät, joiden henkilötietoja Bio4You:lla on.

1.2. Tietosuojaehdot on tämä teksti, jossa määritellään Bio4You:n periaatteet koskienHenkilötietojen Käsittelyä.

1.3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot tunnistetusta tai tunnistettavasta fyysisestä henkilöstä.

1.4. Henkilötietojen Käsittely on mikä tahansa prosessi, joka suoritetaan TietosubjektinHenkilötiedoilla. Esimerkiksi Henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muuttaminen ja julkaiseminen, pääsyn mahdollistaminen, kyselyiden teko ja haku, käyttö, välitys, yhdistelmä-käyttö, yhdistäminen, poistaminen tai tuhoaminen, tai useat edellä mainitut toiminnat riippumatta suorituksen tavasta tai käytetyistätyökaluista.

1.5. Asiakas on jokainen fyysinentai oikeudellinen henkilö, joka käyttää tai on ilmaissut halunsa käyttää Bio4You:n palveluja.

1.6. Sopimus onBio4You:n ja Asiakkaan välinen Palvelusopimus tai muu sopimus.

1.7. Verkkosivu www.bio4you.eu on Bio4You:n verkkosivusto.

1.8. Vierailija on henkilö, joka käyttää Bio4You:n verkkosivustoa.

1.9. Lapsi on Henkilötietojen Käsittelyn yhteydessä Viron lain mukaan alle 13-vuotias henkilö.

1.10. Palvelut ovat kaikenlaiset ​​Bio4You:n tarjoamat palvelut ja tuotteet.

1.11. Evästeet ovat datatiedostoja, jotka tallennetaan joskus Verkkosivun Vierailijan laitteelle.

1.12. Bio4You Tietosuojavastaava on henkilö, joka vastaa Bio4You:n henkilötietojen käsittelystä ja periaatteiden soveltamisesta, ja johonTietosubjekti voi ottaa yhteyttä mikäli tulee valituksia.

1.13. Myyntikanavaton Bio4You:nja Tietosubjektin välillä käytettävät viestintämenetelmät, tavaroiden myynti ja palveluiden luomiseksi valmistetutkanavat, kuten sähköposti, puhelin, julkinen ja sosiaalinen media, erilaiset keskustelulinjat, henkilökohtaiset ja vuorovaikutteiset mainokset ja muut vastaavat työkalut Verkkosivuilla ja muualla.

1.14. Tuotevalikoimaon Bio4You:n erilaiset ​​tuotteet ja palvelut, joiden luettelo on saatavilla verkkosivulta www.bio4you.eu.

Tietosuojaehdoissa, Sopimuksessa, Yleisissä käyttöehdoissa ja osapuolten välisessä viestinnässä käytetään näitä määritelmiä aikaisemmin mainituilla merkityksillä.

2. YLEISET SÄÄNNÖKSET

2.1. Bio4You on oikeudellinen yksikkö Albero Verde OÜ(OY), rekisterinumerolla 11036343, joka sijaitsee osoitteessa Paenurme tee 34. Lubja küla, Viimsi vald, 74010 Harjumaa, Viro.

2.2. Bio4You voi käsitellä henkilötietoja:

2.2.1. vastaavanakäsittelijänä, täsmentäen käsittelyn tarkoitukset ja keinot;

2.2.2. valtuutettuna käsittelijänävastaavan käsittelijän ohjeiden mukaisesti;

2.2.3. vastaanottajana, jolle Henkilökohtaisia tietoja lähetetään.

2.3. Tietosuojaehdot koskevat Tietosubjekteja ja Tietosuojaehdoissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka pätevät kaikille Bio4You:n työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, joilla onpääsy Bio4You:n hallussa oleviin Henkilötietoihin.

2.3.1. Tietosuojaehtoja voidaan täydentää verkkosivustolla tai laitteilla julkaistuilla tietosuojatiedotteilla, tai käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää.

 

3. PERIAATTEET

3.1. Bio4You kunnioittaa aina Tietosubjektin etuja, oikeuksia ja vapauksia Henkilötietojen Käsittelyssä.

3.2. Bio4You:n tavoitteena on vastuullinen Henkilötietojen Käsittely, joka perustuu parhaisiin käytäntöihin, ottaen huomioon myös valmiuden osoittaaHenkilötietojen Käsittelyyn asetettujen tavoitteiden noudattamista.

3.3. Bio4You:n kaikki prosessit, jotka liittyvät Henkilötietojen Käsittelyyn, ohjeisiin, menettelyihin ja käytäntöihin perustuvat seuraaviin periaatteisiin:

3.3.1. LaillisuusHenkilötietojen Käsittelyssä on oikeutettu perusta, kuten suostumus;

3.3.2. Oikeudenmukaisuus. Henkilötietojen Käsittely on oikeudenmukainen varmistaen erityisesti sen, että Tietosubjektilla on riittävästi tietoa siitä, miten Henkilö​​tietoja Käsitellään.

3.3.3. Läpinäkyvyys. Henkilötietojen Käsittely on Tietosubjektille läpinäkyvää.

3.3.4. Tarkoituksenmukaisuus. Henkilötiedot on kerättävä täsmällisesti, selvästi määriteltyihin jalaillisiin tarkoituksiin, eikä niitä myöhemmin käsitellä tavalla, joka on ristiriidassa niiden tavoitteisiin.

3.3.5. Tarkkuus. Henkilökohtaiset tiedot ovat oikein ja tarvittaessa päivitetyt, sekä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta henkilötietojen käsittelyn virheelliset tiedot poistetaan tai korjataan.

3.3.6. Säilytyksen rajoitus. Henkilötiedot säilytetäänniin, että Tietosubjektit voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin on tarpeen Henkilötietojen Käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Bio4You haluaa säilyttää henkilötietoja pidempään kuin on tietojen keräämiseksi tarpeen, tekee Bio4You sen anonyymisti siten, että Tietosubjektin tunnistaminen ei ole enää mahdollista. Bio4You:n asiakassuhteista tulevat tai muut vastaavat tiedot Bio4You säilyttää kahden vuoden ajan viimeisestä ostoksesta lähtien tai kunnes suostumus peruutetaan.

3.3.7. Luotettavuus ja luottamuksellisuus. Henkilötietojen Käsittely tapahtuu tavalla, joka takaa henkilötietojen riittävän turvallisuuden, mukaan lukien suojaa luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja tahattomilta häviöiltä, ​​hävittämiseltä tai vahingoittumiselta kohtuullisin teknisin tai organisatorisin toimenpitein. Bio4You:lla on sekä yhtiön sisäisiä ohjeita, henkilöstösääntöjä että erillisiä sopimuksia kunkin käsittelijän kanssa, jotka tarjoavat parhaat käytännöt, jatkuvan riskinarvioinnin sekä asiaankuuluvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Henkilötietojen Käsittelyyn.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS

4.1. Bio4You kerää muun muassa seuraavia henkilötietotyyppejä:

4.1.1. Tietosubjektin Bio4You:lle julkaisematHenkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, syntymäpäivä, puhelinnumero);

4.1.2. Tietosubjektin ja Bio4You:n tavanomaisesta viestinnästä tulevatHenkilötiedot;

4.1.3. Tietosubjektinselvästi julkiset Henkilötiedot (esim. sosiaalisessamediassa);

4.1.4. Palvelujen käytöstä tulevatHenkilötiedot (esim. Bio4Youmyymälästä tai verkkokauppasta ostettaessa);

4.1.5. Verkkosivuston vierailusta ja käytöstä tulevat Henkilötiedot (esim. Verkkosivuilla käytetty aika);

4.1.6. Kolmansien osapuolten antamat Henkilötiedot;

4.1.7. Bio4You:n luomat ja yhdistetytHenkilötiedot (kirjeenvaihto asiakkaan kanssa tai tilausvarausten luettelo).

 

5. HENKITIETOJEN KOOSTUMUS SEKÄ KÄSITTELYN TAVOITTEET JA PERUSTELUT

5.1. Bio4You käsittelee Henkilötietoja yksinomaan luvan tai lain perusteella.

5.2. Suostumuksella Bio4You käsittelee Henkilötietoja täsmälleen tietosuojan rajoissa, laajuudessa ja tarkoituksissa, jotka Tietosubjekti on määritellyt. Luvan myöntämisen osalta Bio4You:n periaate perustuu siihen oletukseen, että jokaisen suostumuksen on oltava selkeästi erotettavissa muista asioista, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa, selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Suostumus voidaan antaa kirjallisesti, sähköisesti tai suullisena hakemuksena. Tietosubjekti antaa suostumuksen vapaaehtoisesti, konkreettisesti, tarkoituksellisesti ja yksiselitteisesti, esimerkiksi rastitamalla verkkosivustossa olevan ruudun.

5.3. Perusteltu etu tarkoittaa sitä, että Bio4You haluaa hoitaa ja johtaa omaa liiketoimintaansa tavalla, jollaa se voi tarjota markkinoiden parhaita mahdollisia Palveluja. Lainsäädännön perusteella Bio4You käsittelee henkilötietoja vain huolellisen arvioinnin jälkeen sen selvittämiseksi, että Bio4You:lla on oikeutettu intressi käsitellä henkilötietoja tietosuojan etujen ja oikeuksien mukaisesti. Erityisesti henkilötietojen käsittely laillisen perustellun edun perusteella voi tapahtua seuraavissa tarkoituksissa:

5.3.1. Luotettavan asiakassuhteen takaaminen, kuten henkilötietojen käsittely, joka on ehdottoman välttämätöntä todellisten tuensaajien tunnistamiseksi tai petosten estämiseksi;

5.3.2. Asiakaskunnan hallinta ja analysointi Palvelujen ja tuotteiden saatavuuden, valikoiman ja laadun parantamiseksi, sekäAsiakkaalle parhaiden ja yksilöllisimpien tarjousten tarjoamiseksi;

5.3.3. Verkkosivujen, mobiilisovellusten ja muiden Palvelujen käyttöä varten kerätyt tunnistimet ja Henkilötiedot. Bio4You hyödyntää kerättäviä tietoja verkkoanalysointiin tai mobiili- ja tietoyhteiskunnan palvelujen analysointiin, takaamaan toiminnan, parantamaan niitä, tilastointiin ja käyttäjäkokemuksen analyysiä varten, tarjoten näin parempaa ja yksilöllistä Palvelua;

5.3.4. Kampanjoiden järjestäminen,mm. henkilökohtaisten ja kohdennettujen kampanjoiden järjestäminen, asiakastyytyväisyyskyselyjen tekeminen ja markkinointitoiminnan tehokkuuden mittaaminen;

5.3.5. Asiakkaan ja Vierailijan käyttäytymisen analysointi erilaisissa Myyntikanavissa, Verkkosivuilla;

5.3.6. Palvelun seuranta. Bio4You voi tallentaa niin omissa tiloissa, kuin myös telekommunikaatiossa (sähköposti, puhelin jne.) vastaanotettuja ilmoituksia ja tilauksia sekä tietoja ja muita toimia, jotka Bio4You on tehnyt ja tarvittaessa käyttä näitä tallenteita tilausten tai muiden toimintojen todentamiseksi.

5.3.7. Verkko-, tieto- ja tietoturva-näkökohdat, kuten piratismia vastaan taistelu ja Verkkosivuston turvallisuuden takaaminen, sekä varmuuskopiointi- ja talletustoimet;

5.3.8. Lainsäädäntövaatimusten laatiminen, esittäminen tai suojaaminen.

5.4. Lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi Bio4You Käsittelee Henkilötietoja lakien tai lain sallimien käyttötarkoitusten täyttämiseksi. Esimerkiksi laki sääteleemaksujen käsittelynjavaatii noudattamaan rahanpesua koskevia sääntöjä.

5.5. Jos henkilötietojen käsittely on muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietoja alun perin kerättiin tai jotka eivät perustu Tietosubjektin suostumukseen, arvioi Bio4You huolellisesti tällaisen uuden työnkulun sallittavuuden.

 

6. ASIAKASTIETOJEN JULKISTAMINEN JA/TAI TIETOJEN VÄLITTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

6.1. Bio4You tekee yhteistyötä henkilöiden kanssa, joille Bio4You voi lähettää Tietosubjektin tietoja yhteistyön ja tarkoituksen toteuttamiseksi, mukaan lukien Henkilötiedot.

6.2. Tällaisiin kolmansiin osapuoliin voivat kuulua mainonta- ja markkinointikumppanit, asiakastyytyväisyystutkimuksia tekevät yritykset, velanhoitopalvelujen tarjoajat, maksuhälytysrekisterit, tietotekniikkakumppanit tai agentit, virastot ja järjestöt, jotka tarjoavat postipalveluja, edellyttäen, että:

6.2.1. tarkoitus ja Käsittely on laillista;

6.2.2. Henkilötietojen Käsittely suoritetaan Bio4You:n ohjeiden ja voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

 

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

7.1. Bio4You säilyttääHenkilötietoja vain tiukasti vähimmän tarvittavan ajan. Henkilötiedot, joiden säilytysaika on ohi, hävitetään käyttämällä parhaita käytäntöjä Bio4You:n määrittämiä menettelyjä noudattaen.

7.2. Bio4You on määritellyt ohjeet ja menettelyt henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi organisatoristen ja teknisten toimenpiteiden avulla.

7.3. Kaikkien mahdollisten Henkilötietoja sisältävienongelmien tapahtuessa Bio4You ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vaikutusten lieventämiseksi ja tulevaisuudenriskien minimoiseksi. Muun muassa Bio4You rekisteröi kaikki tapaukset ja tarvittaessa ilmoittaa tietosuojaviranomaiselle sekä Tietosubjektille suoraan.

8. LASTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

8.1. Bio4You:nPalvelut, kuten tietoyhteiskunnan palvelut eivät ole tarkoitettu Lapsille.

8.2. Bio4You ei tietoisesti kerää tietoja alle 13-vuotiaista henkilöistä eliLapsista, ja jos teemme niin tietoisesti, niin ainoastaan vanhempien tai huoltajan toiveiden mukaisesti.

8.3. Jos Bio4You saa tietää, että se on kerännyt Lapselta tai Lapsesta Henkilötietoja, tekeeBio4Youparhaansa lopettaakseen Henkilötietojen Käsittelyn.

 

9. TIETOSUBJEKTIN OIKEUDET

9.1. Suostumuksiin liittyvät oikeudet:

9.1.1. Tietosubjektilla on oikeus milloin tahansa ilmoittaa ​​Bio4You:lle Henkilötietojen Käsittelyn suostumuksenlopettamisesta.

9.1.2. Voit peruuttaa Bio4You:n uutiskirjeen vastaanottajan suostumuksen alla olevasta linkistä.

9.2. Henkilötietojen Käsittelyssä Tietosubjektilla on myös seuraavat oikeudet:

9.2.1. Oikeus saada tietoja, eliTietosubjektin oikeus saada tietoja hänestä kerätyistä Henkilötiedoista.

9.2.2. Oikeus tutustua tietoihin, jotka sisältävät muun muassa Tietosubjektin oikeudenKäsiteltävienHenkilötietojen kopiolle.

9.2.3. Oikeus Henkilötietojen virheiden korjaamiseen.

9.2.4. Oikeus poistaa tiedot, eli joissakin tapauksissa Tietosubjektilla on oikeus pyytää, että Henkilötiedot poistetaan, esimerkiksi silloin, kun Käsittely tapahtuu ainoastaan ​​suostumuksen perusteella.

9.2.5. Oikeus vaatia Henkilötietojen Käsittelyn rajoittamista. Tämä oikeus tapahtuu muun muassa silloin, kun henkilötietojen käsittely ei ole sallittua laissa tai jos Tietosubjekti kiistää Henkilötietojen tarkkuuden. Tietosubjektilla on oikeus vaatia Henkilötietojen Käsittelyn aikarajoitusta, joka  sallii vastaavan käsittelijän varmistaa Henkilötietojen oikeellisuus tai jos Henkilötietojen Käsittely on laitonta, mutta Tietosubjekti ei pyydä henkilötietojen poistamista.

9.2.6. Oikeus lainvalvontaviranomaisten arviolle siitä, onko TietosubjektinHenkilötietojen Käsittelylaillista.

 

10. OIKEUKSIEN KÄYTTÖ JA VALITUSTEN ESITTÄMINEN

10.1. Oikeuksien käyttö:

10.1.1. Henkilötietojen Käsittelyä koskevissa kysymyksissä, hakemuksissa tai valituksissa on Tietosubjektilla oikeus ottaa yhteyttä Bio4You:n sähköpostitse osoitteessa web@bio4you.eu

10.2. Valitusten esittäminen:

10.2.1. Tietosubjektilla on oikeus tehdä valitus Bio4You:lle, tietosuojavaltuutetulle tai tuomioistuimelle, josTietosubjekti toteaa, että hänen oikeuksiaan on rikottu Henkilötietojen Käsittelyssä.

10.2.2. Tietosuojalautakunnan (AKI) yhteystiedot löytyvät AKI:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

 

11. EVÄSTEET JA MUUTVERKKOTEKNOLOGIAT

11.1. Bio4You voi kerätä Verkkosivujen ja muiden tietoyhteiskunnan palveluiden Vierailijoidentietoja käyttäen siihen evästeitä (eli pieniä tiedostoja, jotka on tallennettu kävijän selaimen kautta tietokoneen tai muun laitteen kiintolevylle), tai muita vastaavia teknologioita (kuten IP-osoite, laitteen tiedot, sijaintitiedot), ja käsitellä näitä tietoja.

11.2. Bio4You käyttää kerättyjä tietoja tarjotakseenPalveluaVierailijan ja Asiakkaan tottumusten mukaisesti; taatakseen parhaan Palvelun laadun; tiedottaakseenVierailijaa ja Asiakasta sisällöstä ja antaakseen suosituksia; muuttaakseen mainokset merkityksekkäämmiksi ja parantaakseen markkinointia; helpottaakseensisään kirjautumista ja tietosuojaa. Kerättyjä tietoja käytetään myös kävijöiden laskemiseen ja käyttäjien tottumusten fiksaatioon.

11.3. Bio4You käyttää istunto-, pysyviä- ja mainosevästeitä. Istuntoeväste poistetaan automaattisesti jokaisen käynnin jälkeen;pysyvät evästeet pysyvät vain, kun verkkosivustoa käytetään uudelleen. Kolmansien osapuolten evästeitä käytetään Bio4You:n yhteisty kumppaneiden verkkosivuilla. Näitä evästeitä ei kontrolloi Bio4You, joten tietoa näistä evästeistä saat kolmansilta osapuolilta

11.4. Vierailijat suostuvat Evästeiden käyttöön Verkkosivuilla, tietoyhteiskunnan palveluissa tai Internet-selaimen asetuksissa.

11.5. Useimmat selaimet sallivat evästeet. Täysin ilman evästeitä Vierailija ei pysty käyttämään kaikkia Verkkosivujen ominaisuuksia. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö tai poistoon Vierailijan hallinnassa web-selaimen asetuksien, tietoyhteiskunnan palveluidenasetuksien ja yksityisyyttä tehostavien alustoiden kautta.

 

12. TÄRKEÄT ASIAKIRJAT, OHJEETMENETTELYT

12.1. Bio4You:n Tietosuojaehtoja koskevat seuraavat asiakirjat, menettelyt ja ohjeet:

12.1.1. Käsittelytoimintojen rekisteri, jossa luetellaan kaikki Henkilötietojen Käsittelyn tavoitteet, tavat, prosessit, KäsiteltävienHenkilötietojen tyypit ja ryhmät, sekä vastaavat käsittelyperusteet;

12.1.2. Bio4You:n organisatoristen ja teknisten toimenpiteiden käyttöä koskevat periaatteet, jossa on tuotu esille erilaiset toimet, joita Bio4You toteuttaa, jotta Henkilötiedot pysyvät aina luottamuksellisina ja turvallisina.

12.1.3. All About Cookies (englanniksi): Evästeiden ja muiden verkkoteknologioiden kuvaukset, joita Bio4You käyttää.

13. YHTEYSTIEDOT JA TIEDOT

13.1. Bio4You:nTietosubjektilletärkeät yhteystiedot:

13.1.1. Bio4You:n voi ottaa yhteyttä Henkilötietoja käsittelevissä kysymyksissäsähköpostilla osoitteessa web@bio4you.eu

 

14. MUUT EHDOT

14.1. Bio4You:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Tietosuojaehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Tietosubjekteille Bio4You:n verkkosivuilla www.bio4you.ee. Oletamme, että jos käytät Bio4You:n verkkosivustoa osoitteessa www.bio4you.ee, olet tutustunutTietosuojaehtoihin ja hyväksynyt ne.

Product added to wishlist

Tämä sivusto käyttää evästeitä paremman palvelun varmistamiseksi. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käyttöehdot.